در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال چافست می پردازیم

در تحلیل تکنیکال چافست تایم روزانه عملکردی مشکوک به الگوی گوه نزولی می باشد

تایید الگو خروج از ضلع بالایی با حجم بالا خواهد بود

روند فعلی قیمت نزولی است

اولین مقاومت پیش رو ۵۱۲ تومان است

درصورت عبور از آن مقاومت بعدی ۵۶۰ خواهد بود

 از منظر ایچی موکو قیمت به حمایت کیجون سن واکنش داده که هم پوشانی با ۵۰ درصد فیبوی ریتریسمنت دارد

هدف الگو در صورت تایید آن ۷۰۰ می باشد

حد ضرر پایانی زیر ۴۸۰ است