تحلیل تکنیکال چکاپا و سناریوی پیش رو

در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال چکاپا می پردازیم

در تحلیل تکنیکال چکاپا تایم روزانه عملکردی از منظر الیوتی به نظر می رسد سناریوی الیوتی زیر شکل بگیرد

انتظار داریم الگوی اصلاحی آخر بصورت مثلث انقباضی در غالب yشکل بگیرد

البته این یک سناریو است و ممکن است اشتباه باشد حد ضرر از دست دادن ۵۸۵ می باشد

 

اهداف درچارت مشخص شده اند