همبستگی و وابستگی نماد های معاملاتی در بازار سرمایه و یا بازارهای جهانی از نکات بسیار با اهمیت در آموزش بورس و آموزش تحلیل تکنیکال می باشد امروزه بسیار معامله گران در بازارهای مالی از همبستگی و یا وابستگی در شناسایی ترندها استفاده نموده و نهایت بهره را می برند حال با مقدمه به بررسی دو نماد خزامیا و خپارس می پردازیم همانطور که در نمودار نمایش داده شده است این دو نماد معاملاتی شدیدا با یکدیگر همبستگی و رفتار های قیمت در چند ماه گذشته به شدت یکسان بوده هر دو الگوی دو دره تشکیل داده و خزامیا خط گردن را شکسته و رشد کرده و خپارس در محدوده خط گردن قرار دارد نماد خزامیا در زمان تشکیل دره دوم در محدوده ۶۵ تومان قرار دارد و با یک رشد حدود ۲۵ درصدی همکنون در محدوده ۸۷ تومان قرار دارد در نماد خپارس در زمان تشکیل درقیمت ۷۹ تومان بوده و با رشد ۱۵ درصدی الان در محدوده ۹۲ تومان می باشد

دو نماد معاملاتی خپارس و خزامیا همبستگی شدید با هم دارند

بنابراین با توجه به همبستگی شدید بین دو نماد خزامیا رشد بیشتری را با شکست خط گردن داشته است بنابراین این احتمال آنکه خط گردن در در نماد خپارس شکسته شود و قیمت رشد داشته باشد بسیار زیاد می باشد 

تحلیل : تیم تحلیلی آرتا سرمایه