در بالا به تحلیل تکنیکال فولاد پرایس اکشن می پردازیم

قیمت در تحلیل تکنیکال فولاد از منظر پرایس اکشن به زون تقاضا رسید و در صورتیکه فیبوی ریتریسمنت سوئینگ جنبشی قبلی را رسم نمائیم

ریتریس ۶۱٫۸ در قیمت ۴۷۱۸ بدست آمده که واکنش مناسب داده است

از منظر کندلی الگوی کندلی لگدصعودی را در زون حمایتی مشاهده می نمائید که تشکیل شده است

زون عرضه محدوده ۶۲۵تا ۶۴۴ تومان است که قبل از آن یک SR یا تبدیل سطح در قیمت ۵۶۴۴ ریال است

که عبور از آن نیازمند حمایت خریداران است

از منظر اسیلاتور ها واگرایی مثبت در اسیلاتور AO مشاهده می شود

RSI یا شاخص قدرت نسبی ترند نزولی را شکسته است

اسیلاتور StochRsi هم کراس نموده است

خطوط آبی رنگ تعدیل نشده می باشند