همواره یکی از روش های بسیار مهم در تحلیل بنیادی شرکت های سرمایه گذاری محاسبه NAV یا خالص ارزش دارایی ها می باشد که این امر در آموزش بورس بسیار اهمیت دارد معمولا پورتفو شرکت های سرمایه گذاری از دو بخش پورتفو بورسی ( شرکت های پذیرفته شده در بورس ) و پورتفوی غیر بورس ( شرکت هایی که هنوز در بورس پذیرفته نشده اند ) تشکیل شده که با توجه به نقصان اطلاعات شرکت های غیر بورسی در تحلیل بنیادی شرکت های سرمایه گذاری این مهم ممکن است در نتیجه نهایی اندکی خطا ایجاد نماید ولی از آنجایی که بخش اعظمی از پورتفو را شرکت های بورسی تشکیل می دهند از محاسبه ارزش در شرکت های غیر بورسی در تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری رنا صرف نظر می کنیم.

 از محاسبه ارزش در شرکت های غیر بورسی در تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری رنا صرف نظر می کنیم.

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری رنا با سال مالی منتهی ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

در زیر می توانید مجموع سرمایه گذاری های نماد ورنا بر اساس گزارش یک ماهه منتهی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به در صنایع مختلف را مشاهده می نمایید .

1-14 تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری رنا با نماد ورنا

در زیر می توانید درصد سرمایه گذاری در صنایع مختلف را مشاهده نمایید .

1-14 تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری رنا با نماد ورنا

همانطور که در نمودار های فوق مشاهده می نمایید عمده سرمایه گذاری این شرکت در گروه خودرو وقطعه سازی بوده است و در حدوده ۸۰% از پورتفو این شرکت را گروه خودرو وقطعه سازی به خود اختصاص داده است بنابرای نوسانات گروه خودرو می تواند تاثیر بسیار زیادی بر این شرکت داشته باشد.

حال در زیر به تفکیک شرکت های پذیرفته شده در بورس که این شرکت در آن ها سرمایه گذاری نموده است را مشاهده می نمایید .

1-14 تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری رنا با نماد ورنا

همانطور که در شکل فوق مشاهده می نمایید ۶۴ درصد از سرمایه گذاری های این شرکت در شرکت سایپا با نماد خساپا صورت پذیرفته است و پس از آن پارس خودرو با نماد خپارس یا ۱۲ درصد سرمایه گذاری در رتبه بعدی قرار دارد بنابراین می توان گفت حساسیت نوسانات قیمتی این شرکت سرمایه گذاری به دو نماد خساپا و خپارس زیاد است.

حال با توجه به بررسی پورتفو به محاسبه NAV این شرکت می پردازیم

1-14 تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری رنا با نماد ورنا

در تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری رنا و محاسبه NAV آن مشاهده می نمایید که خالص ارزش دارایی های این شرکت در حال حاضر ۱۵۷۹ ریال می باشد و با توجه به قیمت حال که ۸۲۵ ریال است قیمت در محدوده ۵۲ درصدی خالص ارزش دارایی ها قرار دارد 

تحلیل : تیم تحلیلی آرتا سرمایه