بخشی از سرفصل های دوره تحلیل بنیادی

نگاهی گذار به بورس و روش های تصمیم گیری

مبانی مقدماتی تصمیم گیری بنیادی و روش های تحلیل بنیادی

مفروضات و اصول جسابداری

صورت های مالی

ترازنامه

صورت سود و زیان و سود و زیان جامع

صورت گزارش وجوه

گزارش هیئت مدیره

نسبت های مالی

نسبت های نقدینگی

نسبت های کارایی

نسبت های سود آوری

افزایش سرمایه و انواع آن و محاسبه آن

ارزش آتی و فعلی پول

روش ها و نحوه و محاسبه ارزش گذاری شرکت های تولیدی و خدماتی

محاسبه NAV شرکت های سرمایه گذای

کار با نرم افزار اکسل و آموزش ارزش گذاری

مطالب تکمیل و جامع تحلیل بنیادی

 دوره بنیادی بورس تهران