تحلیل تکنیکال گکیش تایم روزانه عملکردی را بررسی می کنیم

در تحلیل تکنیکال گکیش به نظر میرسد قیمت یک الگوی مثلث متقارن تشکیل داده است

در آموزش بورس این الگو در واقع ساختاری از قیمت را نشان می دهد که در حال فشرده سازی بوده

و منتظر یک تصمیم گیری می باشد تا جهت حرکت بعدی قیمت را نشان دهد.

الگوی مثلث می تواند در دو نقش ادامه دهنده و برگشتی ظاهر شود.

به نظر می رسد که قیمت در حال پولبک به مثلث شکسته شده باشد

از منظر پرایس اکشن محدوده ۷۵۰ محدوده تقاضاست و مناسب ورود ارزیابی می شود

هم پوشانی با مووینگ ۶۵ روزه دارد

حد ضرر از دست دادن این مووینگ می باشد

از منظر ایچی موکو قیمت یکبار تلاش کرده از کوموی مقاومتی عبور کند

که موفق نشده و دوباره در حال خروج از این کومو می باشد که خروج از کومو سیگنال صعودی قوی خواهد بود