در بالا تحلیل تکنیکال قصفها را بررسی میکنیم

در تحلیل تکنیکال قصفها تعدیل نشده ملاحظه میکنید الگوی کاپ در تایم هفتگی شکل گرفته است

نک لاین آن شکسته و هم اکنون بعد از پولبک به آن رالی دیگری را شروع کرده است

شروع رالی از ۷۳۳ تومان بوده سپس اصلاح و دوباره استارت زده است برای مقاومت ۱۷۱۳ تومان

در صورتیکه بر روی مقاومت ۱۷۱۳ متوقف شود دوباره مشکوک به تشکیل الگوی کاپ جدیدی خواهد بود

در صورت شکست این مقاومت وارد گپ می شود و اهداف اول ۱۹۷۵ که هم پوشانی با سقف کانال ترسیم شده دارد

و هدف دوم ۲۹۸۵ خواهد بود

 حدضرر با توجه به استراتژی دوستان تعیین شود