در بالا تحلیل تکنیکال حسیر تایم روزانه تعدیل شده را مشاهده می نمائید

در تحلیل تکنیکال و آموزش بورس شناسایی واگرایی ها اهمیت زیادی دارد

قیمت به وجود واگرایی مثبت سهم در کف قیمتی و برگشت قیمت در قیمت ۲۰۰ تومان واکنش داده و بعد ازآن خط روند نزولی سهم در ۲۱۵تومان شکسته شده است و هم اکنون به نظر می رسد که در حال تکمیل الگوی فلگ می باشد که هدف کوتاه ممدت سهم ۳۷۱ تومان می باشد