در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال کاوه می پردازیم

در نمای دور تحلیل تکنیکال کاوه در یک کانال صعودی فرضی قرار داشته

که به محدوده پرایس اکشنی ۳۱۵ تومان که هم پوشانی با فیبوی ریتریمنت سوئینگ جنبشی قبل در ۶۱٫۸ ریتریسمنت دارد

همچنین درصورتیکه یک فیبوی پروجکشن از سه نقطه اصلاحی رسم کنیم

سطح ۱۶۱٫۸ در قیمت ۳۱۳ تومان قرار دارد که بدین ترتیب تشکیل کلاستر قیمتی قوی را داده که اجازه ریزش بیشتر به سهم نداده است

هدف اول یا مقاومت اول ۴۱۹ و در صورت عبور از آن ۴۸۲ می باشد

از منظر اسیلاتور ها مووینگ های مکدی در حال کراس می باشد و استوکاستیک هم درمنطقه اشباع فروش ،کراس نموده است