در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال کنور می پردازیم

در چارت عملکردی قیمت از محدوده مثلث انقباضی خارج شده است

اسیلاتور RSIمحدوده ۵۰را به بالا شکسته است و سیگنال صادر کرده است

در صورت پولبک به تریگر لاین ورود بررسی شود

اولین مقاومت پیش رو ۵۱۷۹می باشد

در چارت تعدیل نشده مقاومت گپ ۶۷۸۰ را داریم که در صورت عبور از آن و تثبیت بالای مقاومت توان رسیدن به اهداف بالاتر را خواهد داشت

حدضرر تریل شود