در بالا تحلیل تکنیکال کرمان را بررسی می نمائیم

در نمودار عملکردی تایم روزانه به نظر می رسد قیمت در حال تکمیل یک مثلث خنثی باشد

لگ eمشخص نیست به اتمام رسیده باشد لذا بهتر است تریگر ورود را شکست مقاومت مهم ۶۴۲ دانست

ولی در چارت تعدیل نشده یک مقاومت مهم در قیمت ۶۴۲را مشاهده می کنید که می توان آن را به منزله تریگر ورود دانست

حد ضرر ۵۲۸

اهداف در چارت مشخص است