در تحلیل  تکنیکال لازما

بعد از شکل گیری یک الگوی سرو شانه و شکست نک لاین آن امروز به مقاومت ۶۷۳ برخورد

از منظر ایچی موکو قیمت از کوموی نزولی یا قرمز خارج شده است

حمایت ایچی برای پولبک ۵۸۷ می باشد