در بالا تحلیل تکنیکال بیمه ملت را مشاهده می نمائید

در تحلیل تکنیکال بیمه ملت که به روش پرایس اکشن عرضه و تقاضاست

رالی صعودی قبلا از قیمت ۱۶۷ تومان آغاز شده است

درمحدوده ۲۰۰ تا ۲۱۱ یک بیس ساخته که در بازگشت دفعه بعد انتظار واکنش داشته ایم

در صورت  شکست ترند لاین نزولی رشد تا زون عرضه در دسترس است

مادامیکه سطح کیوام ۲۸۶ را نشکسته است قیمت تمایل به ترند نزولی دارد

ناحیه عرضه قوی در ناحیه ۲۷۲ تا ۲۸۶ که سطح کیو ام سهم است شکل خواهد گرفت

در صورت عبور از آن تحلیل بروز رسانی خواهد شد