در تحلیل تکنیکال نطرین آپدیت تحلیل قبل بعد از معرفی در قیمت ۸۸۸ و رشد مناسب

اکنون به نظر می رسد

تمام اهداف ما را در چارت دیده است

واگرایی منفی با اسیلاتور RSI مشاهده می شود

اولین تبدیل سطح ۱۱۷۲ برای نوسان گیری مناسب است با ریسک بالا