تحلیل تکنیکال پتایر تایم هفتگی تعدیل نشده را مشاهده می نمائید

در تحلیل تکنیکال و آموزش بورس و الگوهای بازگشتی الگوی سرو شانه سقف و کف از جمله الگوهای بازگشتی هستند

قیمت پس از یک اصلاح و واکنش به سطح ۵۰ درصد ریتریسمنت موج بزرگ خود جایی که هد الگو تشکیل شده در غالب یک ABCرشد کرده و دوباره اصلاح نموده که بر روی ۳۱۷ در نزدیکی سطح ۶۲درصد اصلاحی موج آخر رشد خود واکنش داده و احتمال اینکه به رشد خود ادامه دهد زیاد است

ضمن اینکه سطح ۳۰۱ یک تبدیل قطب یا تبدیل سطح محسوب شده و برای خرید مناسب ارزیابی می شود

از منظر ایچی موکو در تایم هفتگی تعدیل نشده بر روی قیمت ۲۹۲ حمایت بسیار قوی کیجون سن را دارا می باشد

چارت تعدیل شده به پیوست می باشد که احتمال رشد در غالب  الگوی مثلث صعودی بسیار است