در بالا تحلیل تکنیکال رمپنا تعدیل شده تایم هفتگی را مشاهده می نمائید

در تحلیل تکنیکال رمپنا در تایم روزانه تعدیل شده الگوی مثلث صعودی شکل شکل گرفته و با خروج از مثلث و پولبک به ضلع بالایی مثلث در قیمت ۳۹۲فرصت خریدی را ایجاد کرده بود ورالی صعودی شکل گرفت

با رسیدن قیمت به مقاومت ۶۳۰ تومان از ادامه رشد باز ماند

دوسناریو پیش روی سهم است اول آنکه قیمت بتواند بالای مقاومت ۶۳۰ تثبیت کند که بعد از پولبک احتمالی به مقاومت شکسته شده ادامه رالی صعودی را داشته باشد

دوم قیمت دچار افت شده که تا محدوده پرایس اکشنی ۴۴۰ تا ۴۶۰احتمال نزول خواهد داشت

در نمودار هفتگی تعدیل شده الگوی مستطیل شکل گرفته که در تحلیل تکنیکال کلاسیک جزء الگوهای ادامه دهنده می باشد

ولی قیمت ناتوان از شکست سقف بوده در صورت شکست سقف ،هدف الگو به اندازه ارتفاع مستطیل می باشد

در حال حاضر با واگرایی منفی در این تایم روبرو است

همانطوریکه در چارت مشخص است ۴۷۱ تبذیل سطح سهم بوده که اولین حمایت هم است

پائین تر باکس پرایس اکشنی ۴۰۱تا ۴۵۰ باکس حمایتی سهم است

تحلیل از :محمدجواد زارعان