در تحلیل تکنیکال رتکو که قبلا عنوان شد

هدف اول ۱۵۹۵ بود که به زیبایی توسط بازیگر خوب سهم زده شد

از منظر پرایس اکشن زون عرضه را پشت سر گذاشته و توان رسیدن به هدف ۱۸۰۰ را خواهد داشت