در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال ثاباد می پردازیم

در تحلیل تکنیکال ثاباد به نظر می رسد الگوی مثلث ریورس انقباضی تناوب معکوس را در حال تکمیل باشد که

تایید آن شکست پرقدرت و پرسرعت ترند بالایی در نقطه d می باشد

پس در صورت شکست ۲۱۲ که تریگر ورود خواهد بود و پولبک احتمالی به آن میتوان جهت ورود آن رابررسی کرد

هدف تحلیل ۲۵۷ تومان است

ضمن اینکه سهم در میان مدت مشکوک به مثلث خنثی می باشد

الگوی دیگری که در سهم میتوان دید الگوی کیو ام یا کوازیمودو است که در صورت تایید اهداف بالایی خواهد داشت

حدضرر تحلیل از دست دادن کف ۱۸۵ می باشد