در بالا تحلیل تکنیکال ثمسکن و مناطقاحتمالی بازگشت قیمت را بررسی میکنیم

آخرین باری که نمودار تحلیل شد در قیمت ۸۶ تومان بود که در حال خروج از الگوی کنج بود و رشدی تا هدف ما داشت،هم اکنون در تایم روزانه به مووینگ ۶۵ روزه خود واکنش داده و منطقه PRZ اول رسیده که در صورتی که از این زون بازگشت نداشته باشد زون بعدی بین ۹۶ تا ۹۹ بسیار قوی می باشد که احتمال بازگشت زیاد است در چارت تعدیل نشده هفتگی شاهد الگوی سرو شانه کف یا معکوس بوده ایم که به هدف الگویی خود رسیده است