در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال سمگا می پردازیم

در تحلیل تکنیکال سمگا نمودار روزانه تعدیل شده نشان از وقوع الگوی مثلث صعودی دارد که در قیمت ۲۲۱ با پولبک فرصت خرید خوبی داشته است

هم اکنون در حال تشکیل یک پرچم صعودی است که بعد از یک سه موجی صعودی در اصلاح موج ۴ به سر می برد و منتظر تریگر ورود باید بود

در تایم یک ساعته قیمت درون کانال فرضی قرار داشته و پس از یک رشد شارپ در یک اصلاح مثلثی می باشد که با عبور از مقاومت ۵۳۰ انتظار رشد قیمت را می توان داشت

همچنین برخورد به کف کانال فرضی در ۴۶۸ ورود پر ریسکی با حدضرر از دست دادن آخرین کف روزانه ۴۳۹ تومان است

در نمودار تعدیل نشده هفتگی قیمت تبدیل سطح ۵۷۵ تومان را پیش رو دارد که شکست این سطح می تواند قیمت را وارد گپ قیمتی یا فضای باز قیمتی کند

گپ های قیمتی مانند رانندگی در بزرگراه بدون ترافیک هستند که مانعی راننده راتهدید نمیکند

که براحتی میتواند تا ۹۰۰ تومان رشد کند

تحلیل از :محمدجواد زارعان