در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال ثنام می پردازیم.

در تحلیل تکنیکال ثنام و آموزش بورس کانال ها اهمیت زیادی دارند ترید با کانال هم می تواند یک استراتژی باشد.

اگر شما تئوری خط روند را یک گام به جلو ببرید

و یک خط موازی را در همان زاویه روند صعودی یا نزولی بکشید، یک کانال ایجاد خواهیم کرد.

قیمت درون یک کانال صعودی در حرکت است که به کف کانال در ۱۲۰ تومان واکنش داده

ضمن اینکه هم پوشانی با فیبوی ریتریسمنت ۶۱٫۸ بزرگترین سوئینگ سهم دارد

اگر یک فیبوی پروجکشن از بزرگترین سوئینگ صعودی سهم رسم کنیم در ۱۲۱۸ هم فیبوی ۳۸ درصد هم پوشانی با کف کانال دارد

در نمایی نزدیک تر و از منظر اسیلاتور مکدی واگرایی مثبت نشان داده و همچنین اولین میله سبز را زده مکدی سیگنال را کراس کرده است

مقاومت اول ۱۷۰تومان است

هدف اول ۲۲۰ و

درصورت شکست ۲۲۰ که مقاومت گپ تعدیل نشده می باشد گپ بزرگی تا ۵۳۷ تومان دارد

که امکان پر کردن تمام یا بخشی از آن وجود دارد

حدضرر از دست دادن کف کانال ،تحلیل قبل ثنام در قیمت ۹۲ تومان پیشنهاد شد