در بالا به بروزرسانی تحلیل تکنیکال ثپردیس می پردازیم

همانطوری که در تحلیل تکنیکال ثپردیس که قبلا اشاره به نواحی برگشت قیمتی شده بود

در ناحیه پرایس اکشنی ۱۵۰ که فشردگی قیمتی وجود داشت قیمت برگشت داشت

قیمت با برخورد به سقف کانال کوتاه مدتی سبز رنگ واکنش داشته

و  مقاومت ۲۰۰ را پیش رو دارد

درصورت عبور از مقاومت ۲۰۰ هدف اول ۲۶۵را پیش رو دارد

در چارت تعدیل نشده از ۳۹۱تا ۶۰۸ گپ قیمتی وجود دارد

که در چارت عملکردی با رنگ آبی مشاهده می نمائید

که ۶۰۸با سقف کانال فرضی هم پوشانی پیدا میکند.

کانال خاکستری رنگ کانال چارت تعدیل نشده می باشد

و باکس خاکستری رنگ همان باکس پرایس اکشن منطقه عرضه در چارت تعدیل نشده است