معمولا در مباحث آموزش بورس و آموزش تحلیل تکنیکال شناسایی سقف ها و کف ها در مباحث ابتدایی آموزش قرار می گیر به عبار دیگر می توان گفت شناسایی این سطوح پایه و اساس آموزش بورس می باشد در مباحث مربوط به آموزش تحلیل تکنیکال سقف و کف های اصلی را حمایت و مقاومت نیز می نامند که نقاط بازگشتی در حمایت و شکست مقاومت می تواند نقاط ورود معامله گران به نماد تحلیل شده باشد

بازگشت قیمت در حمایت و شکست مقاومت سیگنال ورود می باشد 

حال به بررسی نمودار نماد معاملاتی چکاپا در تایم روزانه و تشکیل کف و سقف می پردازیم همانطور که در نمودار نمایش داده شده است قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد و همکنون در کف کانال بازگشت داشته است از سوی دیگر می توان گفت در کف کانال که حمایت محسوب می شود بازگشت داشته است

قیمت در کف کانال بازگشت داشته است

حال با توجه به بازه های زمانی مشخص شده در نمودار معمولا قیمت در بازه های ۵۰ تا ۶۰ روزه کف و سقف را تشکیل داده است و همکنون با تشکیل کف در کانال و بازگشت به نظر می رسد سقف بعدی در بازه محدوده ۶۰ روز تشکیل شود احتمال تشکیل سقف در سقف کانال در این محدوده زمانی بسیار محتمل است بنابراین احتمال رشد قیمت تا محدوده ۴۸۰ تومان بسیار زیاد است

تحلیل : تیم تحلیلی آرتا سرمایه