اصولا در استراتژی معاملاتی ایچی موکو محدوده کومو یک محدوده حمایتی و مقاومتی بسیار مهم محسوب می شود در مباحث مربوط به آموزش بورس و آموزشی تحلیل تکنیکال و بخصوص آموزش استراتژی معاملاتی ایچی موکو کینکو هیو تاکید بسیار به محدوه کومو و بررسی واکنش قیمت در این محدوده می شود و عموما زمانی که قیمت وارد محدوده کومو می شود بررسی ها بیشتر می شود.

محدوده کومو از اهمیت بسیار بالایی برخورد است.

حال به بررسی نماد معاملاتی کروی می پردازیم پس از اینکه قیمت الگوی دوقلو سقف را تشکیل داد و نکلاین شکسته شد همکنون نماد کروی در محدوده کومو قرار دارد این محدوه بسیار با اهمیت می باشد اگر ازلحاظ امواج بررسی کنیم قیمت ۵ موج صعودی را تشکیل داده و همکنون در حال تکمیل سه موج اصلاحی می باشد.

قیمت ۵ موج را تشکیل داده و همکنون در حال تکمیل سه موج اصلاحی می باشد.

البته ممکن است این امواج از نوع امواج ترکیبی باشد ولی احتمال تکمیل این موج در نماد کروی در محدوده کومو بسیار زیاد است در صورتی که قیمت سنو اسپن B را بشکند به عبارت دیکر قیمت کومو را به سمت پایین بشکند احتمال ریزش قیمت تا تارگت الگوی دوقلو بسیار زیاد است از آنجایی که در پایان اصلاح زمانی قرار دارد .

بازگشت قیمت نماد کروی در محدوده کومو بسیار محتمل است.

از سوی دیگر اسیلاتور AO هم قدرت نزول را نشان می دهد که این مهم کمی بازگشت را مبهم می کند بنابراین می توان نتیجه گرفته در صورت شکسته محدوده حمایتی۳۴۰ تومان احتمال ریزش قیمت تا محدوده ۳۱۰ تومان بسیار زیاد و در این محدوده می بایست منتظر بازگشت قیمت بود هر چند با توجه به پورتفوی سرمایه گذاری که این شرکت دارد می توان آینده رو به رشدی را برای آن متصور بود .

تحلیل: تیم تحلیلی آرتا سرمایه