در بالا تحلیل تکنیکال خمحرکه را مشاهده می نمایید در این تحلیل قصد داریم به استفاده از تحلیل زمانی که یکی از مباحث مهم در آموزش بورس و آموزش تحلیل تکنیکال می باشد مسیر احتمالی قیمت را پیش بینی نماییم همواره در تحلیل زمانی ممکن است پیش بینی با چند روز خطا اتفاق بیافتد و این مهم در این روش تحلیل معمول است.

 در تحلیل زمانی ممکن است پیش بینی با چند روز خطا اتفاق بیافتد.

همانطور که در تحلیل تکنیکال خمحرکه مشاهده می نمایید قیمت همکنون در سطح حمایت بسیار با اهمیتی قرار دارد و در این محدوده  الگوی شمعی پوشا صعودی با تشکیل یک پین بار قرمز و یک شمع مارابوز سبز تشکیل شده است این سطح حمایت در محدوده ۱۴۸ تومان قرار دارد و با توجه به اهمیت آن احتمال بازگشت در این محدوده بسیار زیاد است.

الگوی پوشا صعودی در محدوده حمایتی تشکیل شده است.

از سوی دیگر همانطور که در تحلیل تکنیکال خمحرکه مشخص است اسیلاتور استوکاستیک هم در آستانه صدور سیگنال خرید قرار دارد بنابراین احتمال صعود قیمت افزایش می باشد در ابتدا صعود قیمت تا سطح ۱۰۰ فیبو زمانی یعنی در ۲۰ روز کاری در محدوده ۱۹۰ تومان بسیار زیاد است در این حالت الگوی کلاسیک دور دره تشکیل خواهد شد.

احتمال تشکیل الگوی کلاسیک دو دره وجود دارد .

در محدوده ۱۹۰ تومان که به خط گردن الگوی کلاسیک دو دره محسوب می باشد احتمال بازگشت قیمت به سمت پایین وجود دارد ولی در صورتی که خط گردن شکسته شود احتمال صعود قیمت تا محدوده ۲۲۰ تومان وجود دارد در صورتی که حمایت محدوده ۱۴۸ تومان به سمت پایین شکسته شود و یا به عبارت دیگر قیمت در زیر ۱۴۰ تومان تثبیت شود این تحلیل تکنیکال نقض خواهد شد و این نماد معاملتی مجددا می بایست مورد بررسی قرا گیرد.

تحلیل : تیم تحلیل آرتا سرمایه