تحلیل تکنیکال ثنوسا در تایم روزانه را مشاهده می نمایید همانطور که در نمودار مشخص است قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد یکی از نکات بسیار مهم در مباحث کانال در آموزش بورس و آموزش تحلیل تکنیکال این است که در بازار سهام سهانداران مجاز هستند تنها و تنها در کانال صعودی یا خنثی وارد معامله شوند و از گرفتن پوریشن در کانال نزولی جدا خودداری نمایند .

در بازار سهام معامله در کانال نزولی ریسک بالایی دارد.

قیمت در دو ماه گذشته صعودی کوتاه مدت ار محدوده ۱۱۰ تومان تا محدوده ۱۵۰ تومان داشته است و در محدوده ۱۵۰ تومان یک سطح مقاومتی بسیار با اهمیت شامل میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و سقف کانال بوده است و همین عامل باعث ریزش قیمت تا محدوده کف کانال شده است .

قیمت در سقف کانال واکنش داده و ریزش داشته است.

در ادامه تحلیل تکنیکال ثنوسا مشاهده می نمایید که قیمت در کف کانال واکنش نشان داده و بازگشت داشته همکنون قیمت در محدوده میانگین ۲۰۰ روزه و اینبار خط میانه کانال قرار دارد و در صورتی که این مقاومت شکسته شود احتمال صعود قیمت تا سقف کانال بسیار زیاد است.

احتمال صعودی قیمت تا سقف کانال بسیار زیاد است.

همانطور که در تحلیل تکنیکال ثنوسا مشاهده می نمایید در ۲۰ روز آینده کلاستر زمانی وجود دارد بنابراین به نظر می رسد قیمت تا ۲۰ روز آینده به سقف کانال یعنی محدوده ۱۸۵ تومان برسد و در این محدوده می بایست منتظر واکنش قیمت بود.

تحلیل : تیم تحلیل آرتا سرمایه