تحلیل تکنیکال وغدیر در تایم روزانه را مشاهده می نمائید،این نماد در یک سال گذشته از محدوده ۱۴۷۹به قیمت ۱۰۳۰رسیده است که البته با پرداخت سود نقدی همراه بوده لذا یکسال گذشته در اصلاح به سر می برده است عموما زمانی که شرکت ها در بلند مدت روند اصلاحی را تجربه می کنند در میان مدت صعود خواهند داشت این مهم در خصوص وغدیر این سهم سرمایه گذاری هم می تواند صادق باشد .

قیمت ذر یک سال گذشته روند صلاحی داشته است.

حال به تحلیل تکنیکال وغدیر می پردازیم از منظر فیبوناچی سهم به ۵۰درصد فیبوناچی ریتریسمنت واکنش نشان داده و در قیمت ۱۰۴۸تا ۱۰۵۹کف سازی نموده است ضمن اینکه یک کلاستر قیمتی با فیبوناچی پروجکشن رسم شده ایجاد نموده ،سهم از حمایت های ۱۰۴۸ و سپس ۱۰۱۵برخوردار است.

قیمت سهم حمایتی متشکل از کلاسترهای فیبوناچی را تشکیل داده است.

در ادامه تحلیل تکنیکال وغدیر به نظر می رسد الگوی AB=CDدر حال تکمیل شدن باشد که اهداف این الگو ۱۱۸۵ و ۱۴۱۴ می باشد مقاومت های پیش روی سهم ۱۱۰۱ و سپس ۱۲۰۶ و ۱۲۶۸ می باشد ،تریگر ورود به سهم شکست ترند لاین نزولی کوتاه مدتی سهم است نکته ای که می توان به آن اشاره کرد گپ حاصل از تقسیم سود سال ۹۶سهم است که در نمودار تعدیل نشده بین ۱۲۰۴تا ۱۳۱۰ وجود داشته و جذابیت بیشتری برای ورود خواهد داشت.

تحلیل : تیم تحلیل آرتا سرمایه