در بالا تحلیل تکنیکال لبوتان تایم روزانه را مشاهده می نمائید،همانطور که در تحلیل تکنیکال لبوتان مشخص است قیمت پس از افت قیمتی در قالب الگوی کنج هم اکنون در حال خروج از کنج نزولی خود می باشد در صورت خروج از کنج محدوده مقاومتی پیش رو باکس آبی رنگ محدوده ۴۹۰تا۵۰۰ می باشد در ضمن قیمت مشکوک به الگوی AB=CDمی باشد که در صورت تایید الگو هدف ۷۲۰می باشد در صورت ناتوان بودن از خروج از کنج نزولی احتمال نزول تا محدوده ۳۸۰ وجود خواهد داشت.

تحلیل : تیم تحلیل آرتا سرمایه