در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال ولیز می پردازیم

در نمای دور نمودار هفتگی تحلیل تکنیکال ولیز قیمت درون کانال صعودی چندین ساله خود در حرکت است

در نمای نزدیک به نظر می رسد  قیمت در حال خروج از الگوی بازگشتی کنج خود باشد

قیمت درگیر مووینگ ۲۰۰روزه خود بوده و درصورت عبور تریگر ورود صادر خواهد شد

اسیلاتور ها در حال صادر کردن سیگنال خرید می باشد

قیمت از روی فیبوی ۷۸ درصد ریتریسمنت آخرین سوئینگ خود بازگشت داشته است که حد ضرر از دست دادن همین فیبو می باشد

از منظر پرایس اکشن هدف اول ۱۲۳ و هدف دوم ۱۴۳ تومان است مناطق عرضه سهم را در چارت مشاهده می نمائید